Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm Bảo Việt có phạm vi bảo hiểm toàn cầu, đủ điều kiện xin Visa, bao gồm 3 chương trình chính là Bạc, Vàng, Kim Cương với hạn mức bảo hiểm tương ứng là 1 tỷ VND, 2 tỷ VND và 3 tỷ VND