Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm du lịch trong nước của Bảo hiểm Bảo Việt bảo vệ cho khách du lịch là người Việt Nam, có nhu cầu tham gia bảo hiểm cho chuyến đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.