bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

nghề nghiệp tư vấn xây dựng
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng, thiết kế
11:26 sáng 16/Th9/2020

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG là gì? Đây là loại hình bảo hiểm dành cho cá nhân kỹ sư hoặc một tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Nếu trong quá trình xây dựng công trình, có thể bao gồm cả quá trình bảo […]