bảo việt flexi

bảo việt flexi

bảo hiểm du lịch flexi của bảo việt
Bảo hiểm du lịch Flexi hợp lệ xin Visa du lịch quốc tế
3:13 chiều 26/Th8/2019

Từ năm 2010, bên cạnh sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế truyền thống, Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt đã thiết kế và ban hành thêm chương trình Bảo hiểm Du lịch Flexi. Đây là sản phẩm kế thừa những điểm mạnh của Đơn bảo hiểm du lịch Quốc tế và mở […]